Gwarancja

Gwarancja jest uprawnieniem do dochodzenia przez klienta roszczeń z tytułu wad zakupionej rzeczy. Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna. Jej udzielenie następuje poprzez wydanie oświadczenia gwarancyjnego, którym w praktyce jest karta gwarancyjna.

Gwarancja ustanawiana jest w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia, stanowi więc wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od (najczęściej) producenta towaru.
Jeśli w umowie gwarancyjnej nałożono na kupującego określone obowiązki, to ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może spowodować odmowę spełnienia zobowiązania gwaranta (udzielającego gwarancji) lub nawet wygaśniecie gwarancji.
Dla przykładu, gdy warunkiem gwarancji jest np. wykonywanie co określony czas przeglądów, np. drukarki, roweru, itd., wówczas ich niewykonanie może oznaczać, że gwarancja wygaśnie lub przestanie obowiązywać.

Obowiązki gwaranta
Na podstawie umowy gwarancji, gwarant ma obowiązek usunąć wadę fizyczną rzeczy, dostarczyć nowy, wolny od wad produkt, zwrócić zapłaconą cenę lub ewentualnie zapewnić inne usługi, np. automatyczną aktualizacje programu komputerowego. Warunkiem jest, aby defekty ujawniły się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Wybór uprawnień należy do gwaranta, ale nie może to pozbawić kupującego, który wyczerpał drogę przewidzianą w umowie gwarancyjnej, możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych na drodze sądowej.
Możliwe są również inne obowiązki gwaranta.Warto jednakże pamiętać, że wynikająca z przepisów o gwarancji swoboda kształtowania przez sprzedawcę lub wytwórcę postanowień gwarancyjnych podlega kontroli sądowej z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.
Domyślny termin gwarancji
Obecnie, w przypadku braku zastrzeżenia innego terminu gwarancji, przyjmuje się że wynosi on 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 503 07 1111 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub pod adresem mailowym biuro@aluprestige.pl.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem składanym przez gwaranta dotyczące jakości towaru. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Co powinien zawierać dokument gwarancyjny?
Gwarancja powinna zawierać takie informacje jak:
nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Obowiązki gwaranta
Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym i może obejmować zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług (np. bezpłatne holowanie samochodu w przypadku awarii). Należy pamiętać o tym, że gwarant samodzielnie i dobrowolnie określa swoje obowiązki. Może zatem przewidzieć różne wyłączenia, w zakresie których konsumentowi nie będzie przysługiwało żadne uprawnienie – np. wyłączenie gwarancji ze względu na zainstalowanie oprogramowania innego niż to dostarczone przez producenta.

Gwarancja – o czym musi wiedzieć przedsiębiorca
Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.
Przykład
Karol zareklamował laptop z tytułu gwarancji i zażądał wymiany. Gwarant wymienił komputer na nowy, wolny od wad. Od momentu dostarczenia nowego laptopa okres trwania gwarancji biegnie od początku.

Zasady przyjmowania reklamacji – o czym musi wiedzieć sprzedawca?
Istnieje kilka zasad o których nie każdy przedsiębiorca wie a które zgodnie z wymogami polskiego prawa, muszą być brane pod uwagę w procesie reklamacji.
Paragon fiskalny nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji i nie jest niezbędny.
To tylko jeden z wielu dowodów (inne to m.in. świadkowie, wydruk z karty płatniczej, zamówienie mailowe),
Oryginalne opakowanie nie jest potrzebne przy składaniu reklamacji.
Konsument może, ale nie musi skorzystać z formularza przygotowanego przez przedsiębiorcę.
Uprawniona do przyjęcia reklamacji jest każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy w lokalu przedsiębiorstwa przystosowanym do obsługi klientów.
Na żądanie konsumenta sprzedawca jest uprawniony do poświadczenia okoliczności złożenia reklamacji w określonym dniu, np. na kopii należącej do konsumenta.

Jak skutecznie poinformować konsumenta o wyniku reklamacji?
Sprzedawca jest zobowiązany poinformować klienta o wyniku reklamacji w terminie 30 lub 14 dni (w przypadku reklamacji wynikających z rękojmi). Najczęstszym błędem przedsiębiorców jest wysyłanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie w ostatnim dniu tego terminu. Należy pamiętać bowiem, że znaczenie ma data poinformowania klienta, a nie data nadania przesyłki listowej. Brak zachowania terminu w wypadku żądania naprawy bądź wymiany towaru powoduje uznanie przez sprzedawcę takiego żądania za zasadne i przyjęcie, że towar jest niezgodny z umową. W takim wypadku konsument może bardzo łatwo wyegzekwować swoje żądanie przed sądem.

O czym musimy zatem pamiętać odpowiadając na reklamację klienta?
Brak odpowiedzi to uznanie reklamacji – należy bezwzględnie pamiętać o terminach odpowiedzi na reklamację.
Odpowiedź powinna być udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku informacji.
Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji musi być jasna i zrozumiała
Na wstępie konieczne jest poinformowanie klienta, o wyniku reklamacji – czy zostaje ona uznana, czy też odrzucona.
W dalszej części sprzedawca może zamieścić ewentualne uzasadnienie swojej decyzji.
Oświadczenie powinno być tutaj złożone osobiście przez sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę

Kiedy można odmówić wymiany, naprawy towaru?
Jeśli klient żąda wymiany towaru lub jego naprawy, przedsiębiorca może odmówić w przypadku, gdy:
wymaga to nadmiernych lub nierównomiernych kosztów – np. gdy klient żąda wymiany całego laptopa, a uszkodzenie dotyczy jego drobnej części, o niskiej wartości.
ważne
Odmawiając uwzględnienia żądania klienta, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. W tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób.

Kiedy można odmówić odstąpienia od umowy?
Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny – np. poważne uszkodzenie silnika w samochodzie; w innym przypadku przedsiębiorca może odmówić temu żądaniu.

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie. Bardzo często spotyka się takie przypadki, gdy sprzedawca sprzedaje towar po obniżonej cenie, właśnie ze względu na określoną wadę.

Terminy o jakich musi wiedzieć przedsiębiorca
 Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę sprzedanego towaru, to klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi bez względu na upływ czasu od stwierdzenia wady. Oznacza to, że sprzedawca odpowiada za produkt, nawet jeżeli wada zostanie przez zauważona po 2 latach od momentu jego wydania.
Przykład
Marcin kupił w komisie samochód opisany jako bezwypadkowy. Po 4 latach od zakupu Marcin miał drobną stłuczkę. Blacharz, który naprawiał wgniecenie, stwierdził, że pojazd był już wcześniej reperowany, ponieważ ma ślady innej farby i pozostałości po poprzednich naprawach. Mimo upływu 2 lat od wydania przedmiotu Marcin ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi i domagać się m.in. obniżenia ceny.

 

 

Do pobrania

Karta gwarancyjna